Na včerajšnji izredni seji mariborskega mestnega sveta je bil sprejet odlok o prenosu dejavnosti Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na Mestno občino Maribor. Sprejeli so tudi vse dokumente za izvedbo infrastrukturnih projektov (sanacija malega in srednjega bazena v kopališču Pristan, obnovo zahodne tribune v Ljudskem vrtu, ureditev Strelišče ceste ter DIIP za Novogradnjo ceste v Poslovni coni Tezno).


Mestni svetniki so v prvem branju obravnavali Odlok o prenehanju in prenosu dejavnosti javnega zavoda Zavod za turizem Maribor-Pohorje na Mestno občino Maribor, katerega so sprejeli s 13 glasovi za in 9 proti. Sam sklep sprejetja odloka zajema zavezo, da Mestna občina Maribor stališča delovnih teles, mestnega sveta in pripomb danih v današnji razpravi preuči in upošteva pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Stališča in pripombe, ki se pri pripravi odloka za drugo branje ne bodo upoštevala pa naj obrazloži, so sporočili iz Mestne občine Maribor.

Na izredni seji mariborskega mestnega sveta je bil sprejet odlok o prenosu dejavnosti Zavoda za turizem Maribor-Pohorje na Mestno občino Maribor. Sprejeli so tudi vse dokumente za izvedbo infrastrukturnih projektov (sanacija malega in srednjega bazena v kopališču Pristan, obnovo zahodne tribune v Ljudskem vrtu, ureditev Strelišče ceste ter DIIP za Novogradnjo ceste v Poslovni coni Tezno).

Soglasno so sprejeli tudi okument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) zaIzvedba sanacije 25 metrskega bazena, konstrukcije, tehnike in energetske sanacije v kompleksu Pristan ter Investicijski program Sanacija rekonstrukcija in prenova 25 metrskega bazena, sanacija malega bazena in rekonstrukcija strojnih inštalacij za pripravo vode v kompleksu Pristan.

Projekt je izvedbeno razdeljen na dva sklopa, kjer so bodo v prvem sklopu – za katerega je bil izpeljan postopek javnega naročila in so ga včeraj obravnavali. V drugi fazi pa bo obnovljena bazensko tehniko.

Potrjen investicijski program za obnovo stare tribune

Svetniki so obravnavali Investicijski program (IP) za Osrednji prireditveni stadion Ljudski vrt – rekonstrukcija objekta stare tribune, ki je bil sprejet s tridesetimi glasovi za in nobenim proti. Projekt celovite prenove Ljudskega vrta – torej ureditev pod tribunama sever in jug – in zahodne tribune teče po planu. Ker je za zahodno tribuno potrebno pripraviti kompleksnejšo dokumentacijo le ta poteka ločeno. Glede na navedeno je IP (investicijski program) izdelan posebej za finalizacijo prostorov severnega in južnega podtribunja in posebej za rekonstrukcijo zahodne tribune.

Kaj zajema obnova stare tribune?

Obnova Zahodne tribune zajema novo komunikacijsko klančino, povezovalni hodnik (za novinarje, VIP goste in funkcionarje), ki bo omogočal povezavo stare tribune s severnim in južnim traktom, povečanje števila VIP sedišč in ureditev sedišč za komentatorje in novinarje (cca. 90 komentatorskih mest in 120 mest za novinarje), sedeži za funkcionalno ovirane osebe in njihove spremljevalce, predvidena je izvedba VIP lože za pogostitve na visoki ravni (6 lož s skupno kapaciteto cca 154 sedežev), platforma za glavno kamero, ki bo umeščena kot montažna jeklena konstrukcija.

Mestni svet je z osemindvajsetimi glasovi za in nobenim proti sprejel Investicijski program za projekt ureditev Streliške ceste – Investicijski program za projekt ureditve Streliške ceste se navezuje na rekonstrukcijo 180 metrov Lackove ceste in 850 metrov Streliške ceste, ureditev dveh križišč in priključnih cest, javno razsvetljavo, kolesarske steze in komunalno infrastrukturo. Sredstva za ureditev bodo črpana iz občinskega proračuna in razpisa MGRT, so še sporočili iz Mestne občine Maribor.