Včerajšnji redna in izredna seja mestnega sveta sta bili konstruktivni. Svetniki so namreč brez glasu proti sprejeli štiri investicijske programe v vrednosti 17 in pol milijona evrov. S tem denarjem bo občina postavila moderen skejt park, obnovila promenado v Mestnem parku, revitalizirala Vojašniški trg in na novo definirala Lent.


Projekti se bodo sofinancirali iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, zato so svetniki morali potrditi investicijske dokumentacije, ki so potrebne za prijavo teh projektov na razpis ministrstva za okolje. Svetniki so najprej potrdili obnovo skate parka, ki naj bi bila končana že v maju 2019. Projekt je vreden 540.000 evrov od katerih bo občinski delež 108.000 evrov.

Včerajšnji izredna in redna seja mestnega sveta sta bili precej konstruktivni. Svetniki so namreč brez glasu proti sprejeli štiri investicijske programe v vrednosti 17 in pol milijona evrov. S tem denarjem bo občina postavila moderen skejt park, obnovila promenado v Mestnem parku, revitalizirala Vojašniški trg in na novo definirala Lent.

Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti za 4,6 milijona evrov

Prav tako so svetniki potrdili predinvesticijsko zasnovo za projekt Revitalizacije Vojašniškega trga z objekti v Mariboru v skupni vrednosti 4,6 milijona evrov (sofinanciranje v odnosu mehanizem centralnih teritorialnih naložb 80 odstotkov in Mestna občina Maribor 20 odstotkov). Načrtovana investicija se bo izvedla do leta 2020. V investicijo je vključena obnova Vojašniškega trga, torej zaključek celotnega Minoritskega kompleksa, skupaj z obnovo Sodnega stolpa in vzpostavitvijo Vinogradniškega muzeja.

Potrdili tudi projekt Celovite ureditve nabrežja reke Drave

Brez glasu proti so svetniki sprejeli novelacijo investicijskega programa in uskladitev dinamike za projekt Celovita ureditev nabrežja reke Drave, kjer bi Mariborčanke in Mariborčani končno dobili prostor za številne aktivnosti in sprehajalno pot. Vrednost investicije znaša 11,5 milijonov evrov. Do zdaj so že bili izdelani dokument identifikacije investicijskega projekt, predinvesticijska zasnova, investicijski program in novelacija investicijskega programa. Projekt ima tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Z ureditvijo bo celotno območje med Sodnim in Vodnim stolpom namenjeno pešcem in kolesarjem za sprehode, druženje in rekreacijo ter kulturne dogodke na prostem.

Promet vozil bo omejen na dostavo in dostop za lastnike stanovanj in lokalov. Posebej je izpostavljeno nabrežje na Lentu, ob vznožju starega mesta. Tu bo urejena velika ploščad, prekrita z leseno površino. Vzporedno s pešpotjo bo v celotni dolžini med stolpoma potekala kolesarska steza. Ob rob Starega mostu bo naslonjeno dvigalo, ki bo zagotavljalo vertikalno povezavo med nivojema Drave in Glavnega trga ter dostop do reke predvsem invalidom in kolesarjem.

Obnova promenade v Mestnem parku

Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel tudi Investicijski program – IP za projekt Obnove promenade v Mestnem parku v skupni vrednosti 880.000 evrov. Investicija bi se izvajala v dveh fazah, v letu 2018 in zaključkom v 2019. Predmet obravnavane investicije je obnova promenade, ki zajema obnovo poti in stopnišč v obstoječih gabaritih in v isti podobi. V sklopu predmetne investicije bo izvedena tudi postavitev pitnikov za vodo, izvedba pogrezljivih vtičnih gnezd, menjava svetil in klopi ter izvedba telekomunikacijskega omrežja.

S sprejetimi dokumenti je prihodnost trajnostnega urbanega razvoja mesta jasno začrtana in znotraj časovnih okvirjev izvedbe. Cilj uresničevanja TUS-a je zagotoviti trajnostne učinke s povečanjem kakovosti življenja v mestu in v urbanih območjih, ki so postali nosilci urbanega evropskega regionalnega razvoja. Maribor je naredil korak naprej k uresničevanju vizije, postati samozadostno, vključujoče mesto s celovitim principom delovanja in z lastno urbano identiteto.

V nadaljevanju so svetniki izvedli še nadaljevanje 35. redne seje in sprejeli večino sklepov. Med drugim so sprejeli predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP) za izvedbo projekta energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva, oceno upravičenosti javno – zasebnega partnerstva ter Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor.

 

 

Več v prispevku:

Matej Regent