Presežek celotnega gospodarstva s tujino je v 2017 znašal 2.706 milijona evrov oziroma 6,3 odstotka BDP, kar je bilo več kot v 2016 (1.875 milijona evrov oziroma 4,6 BDP). Vsi domači sektorji razen finančnih družb so leto zaključili s presežkom. Največji presežek so ustvarila gospodinjstva.


Presežek je bil ustvarjen v menjavi blaga in storitev s tujino. Rast uvoza blaga in storitev je v 2017 celo nekoliko prehitela rast njihovega izvoza, kljub temu pa je bilo glede na leto 2016 povečanje pri izvozu večje kot pri uvozu. To pomeni, da se je saldo menjave blaga in storitev v 2017 še povečal; znašal je 4.181 milijona evrov (to je za 13,1 odstotka več kot v 2016), so sporočili iz Statističnega urada RS.

Slika je simbolična. Foto: STA.

Sektor nefinančnih družb še naprej ustvarja presežek, vendar se ta vse od leta 2015 postopoma zmanjšuje. V letu 2017 (znašal je 867 milijonov evrov) je bil za 17,2 odstotka nižji kot v 2016 (1.048 milijona evrov). Delež bruto investicij v osnovna sredstva v dodani vrednosti (stopnja investiranja) se je pri nefinančnih družbah sicer povečal z 20 odstotkov v letu 2016 na 21,6 odstotka v letu 2017, vendar je bil še vedno precej manjši kot pred desetimi leti, ko je dosegel vrh s kar 34,1-odstotno stopnjo investiranja.

Sektor finančnih družb že drugo leto zapored ustvarja primanjkljaj. Ta se je v letu 2017 glede na leto 2016 (127 milijonov evrov) še povečal (znašal je 241 milijonov evrov). Višji primanjkljaj je bil predvsem posledica nadaljnjega povečanja izplačil razdeljenih dobičkov.

Sektor država je v letu 2017 prvič od leta 1995 ustvaril presežek. Prihodki države so izdatke države presegli za 28 milijonov evrov. Glede na leto 2016 so se odhodki povečali v manjši meri, kot so se povečali prihodki, kar je obrnilo razmerje med obema v prid prihodkov.

Sektor gospodinjstev in sektor nepridobitnih institucij, ki opravlja storitve za gospodinjstva sta bila tudi v letu 2017 neto posojevalca. Presežek gospodinjstev je bil za 17,8 odstotka večji kot v letu 2016; znašal je na 1.952 milijona evrov (4,5 odstotka BDP). Največji delež v strukturi celotnega dohodka gospodinjstev so predstavljala sredstva za zaposlene. Njihov delež se vse od leta 2014 povečuje; v letu 2017 je znašal 52,4 odstotka.

Bruto nacionalni dohodek se je v 2017 glede na 2016 povečal za 7,4 odstotka

Poleg bilančne postavke neto posojanje (presežek) oz. neto izposojanje (primanjkljaj) celotnega gospodarstva s tujino je za sektorske račune eden temeljnih agregatov bruto nacionalni dohodek. Enak je bruto domačemu proizvodu, povečanemu za primarne dohodke, prejete iz tujine, in zmanjšanemu za primarne dohodke, plačane v tujino. V letu 2017 je znašal 42.222 milijonov evrov, to je za 2.927 milijona evrov oziroma za 7,4 odstotka več kot v letu 2016, so še sporočili iz Statističnega urada RS.