Po prvi letni oceni je bruto domači proizvod v letu 2017 v tekočih cenah znašal 43.000 milijonov evrov. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah višji za 6,5 odstotka, realno pa je bil višji za 4,9 odstotka.


Bruto domači proizvod v tekočih cenah je v letu 2017 znašal po prvi letni oceni 43.000 milijonov evrov, kar je nominalno za 6,5 odstotka ali za 2.642 milijonov evrov več kot v letu prej. V cenah preteklega leta pa je bil za 4,9 odstotka višji kot v letu prej.

Foto: iStock

Vrednost letne ocene BDP v tekočih cenah je bila za 0,6 odstotka (ali za 278 milijonov evrov) nižja od vrednosti ocene po četrtletnih virih, vrednost ocene rasti obsega BDP pa je bila po novi oceni nižja za 0,1 odstotne točke, navajajo pri statističnem uradu.

Obseg dodane vrednosti višji tudi v letu 2017

Skupna dodana vrednost, merjena v stalnih cenah, je bila višja tudi v letu 2017, in to za 5,2 odstotka. Najbolj se je zvišala v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 11,3 odstotka). Tem so po stopnji dviga dodane vrednosti sledile dejavnosti rudarstvo (za 9,5 odstotka), gradbeništvo (za 8,5 odstotka) in predelovalne dejavnosti (za 8,4 odstotka). Slednje so po prispevku k rasti dodane vrednosti prispevale največ, in sicer 1,7 odstotne točke.

Sledile so dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila vozil (0,6 odstotne točke), promet in skladiščenje (0,4 odstotne točke), gradbeništvo (0,4 odstotne točke), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (0,4 odstotne točke) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (0,3 odstotne točke). Negativno so na višino dodane vrednosti vplivale dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (–0,1 odstotne točke), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje (–0,1 odstotne točke) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (–0,1 odstotne točke).

Rast končne potrošnje, zunanjega povpraševanja in bruto investicij

Saldo menjave s tujino je še naprej pozitiven in se povečuje, v letu 2017 je znašal 4.181 milijonov evrov (9,7 odstotka BDP) in je k rasti BDP prispeval 1,3 odstotne točke. Tako obseg izvoza kot obseg uvoza blaga in storitev sta bila v letu 2017 višja kot v letu prej; izvoz blaga in storitev je bil višji za 10,7 odstotka (v prejšnjem letu za 6,4 odstotka), uvoz blaga in storitev pa za 10,3 odstotka (v letu prej za 6,6 odstotka). Pogoji menjave so v letu 2017 dosegli indeks 99,5 (v prejšnjem letu 100,9); cene blaga in storitev, ki smo jih izvozili so se zvišale v nekoliko manjši meri kot cene blaga in storitev, ki smo jih uvozili, so zapisali pri statističnem uradu.

Delež sredstev za zaposlene v BDP skoraj enak kot v letu prej

Delež sredstev za zaposlene v BDP je bil v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 približno enak; znašal je 49,3 odstotka. Delež davkov na proizvodnjo in uvoz v odstotku od BDP se je zmanjšal za 0,4 odstotne točke (v 2016: 14,8 odstotka BDP; v 2017: 14,4 odstotka BDP), delež bruto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka pa je bil ob tem višji za 0,3 odstotne točke (v 2016: 37,3 odstotka BDP; v 2017: 37,6 odstotka BDP).

Višja zaposlenost tudi v 2017

Skupna zaposlenost, ki je začela naraščati v 2014, je naraščala tudi v 2017 in se je v tem letu glede na leto prej povečala za 2,9 odstotka. Po nacionalnih računih je bila v 2017 ocenjena na 987.792 oseb, pri čemer se je število zaposlenih zvišalo za 3,3 odstotka (na skupaj 797.895), število samozaposlenih pa za 1,6 odstotka (na skupaj 189.897).