Vrednost gozdarske proizvodnje je v letu 2017 znašala 552 milijonov evrov, kar je bilo za odstotek več kot v prejšnjem letu. Vzrok za povišanje vrednosti sta bili večja proizvodnja gozdarskih proizvodov in visoka vrednost gozdarskih storitev zaradi sanacije poškodovanih gozdov.


V primerjavi z letom 2016 se je v lani vrednost dohodkovnih kategorij povečala. Delež bruto dodane vrednosti gozdarstva v bruto domačem proizvodu je znašal 0,6 odstotka BDP. Faktorski dohodek je bil višji za 7 odstotkov; znašal je 184 milijonov evrov, so sporočili iz Statističnega urada.

Slika je simbolična. Foto: STA

Faktorski dohodek na zaposlenega je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 11 odstotkov; znašal je 25.411 evrov na zaposlenega. Na višino dohodka so vplivale nekoliko višja vrednost gozdarske proizvodnje (ta je bila višja za 1 odstotek), nižja vrednost vmesne potrošnje (za 5 odstotkov) ter nižja zaposlenost (za 3 odstotke).

Vrednost gozdarske proizvodnje višja zaradi večje proizvodnje in višjih cen

Vrednost gozdarske proizvodnje je v letu 2017 znašala 552 milijonov evrov, kar je za 1 odstotek več kot v prejšnjem letu. Vzrok za povišanje vrednosti sta bili večja proizvodnja gozdarskih proizvodov ter visoka vrednost gozdarskih storitev; visoki sta bili zaradi višje vrednosti naravnega prirastka gospodarskih gozdov, ki predstavlja del gozdarske proizvodnje, ter manj ugodnih vremenskih razmer in zato še vedno precej obsežne sanacije poškodovanih gozdov v letu 2017, kar je vplivalo na intenzivno opravljanje gozdarskih storitev.

Po obsežnih poškodbah gozdov v letu 2014 zaradi žleda ter namnožitvi podlubnikov v letih 2015 in 2016, se je namreč ta v nekoliko manjšem obsegu nadaljevala v letu 2017.

Vrednost proizvodnje hlodov za žago in furnir je bila v letu 2017 ocenjena na 161 milijonov EUR; to je bilo 29 odstotkov vrednosti celotne gozdarske proizvodnje v navedenem letu ali za 5 odstotnih točk manj kot v prejšnjem letu. Cene hlodovine so bile sicer višje kot v prejšnjem letu (za 6 odstotkov), a je bila vrednost proizvodnje kljub temu nižja (za 13 odstotkov), ker je bil obseg proizvodnje toliko manjši (za 17 odstotkov). Nekoliko višji sta bili vrednosti proizvodnje lesa za celulozo in plošče (za 1 odstotek) ter lesa za kurjavo (za 3 odstotke).

V 2017 nižja vrednost stroškov

Vrednost vmesne potrošnje (znašala je okrog 285 milijonov evrov) je bila nižja kot v prejšnjem letu, predvsem zaradi nižje vrednosti v proizvodnem procesu posekanega lesa (ki ga vrednotimo s povprečno ceno lesa na panju). Zaradi saniranja poškodb od podlubnikov je bil v letu 2017 zabeležen za približno 30 odstotkov večji posek kot v letih pred žledom (2013), oz. okrog 5 milijonov kubičnih metrov lesa, vendar nižji kot v letu 2016. V primerjavi s prejšnjim letom sta bili nižji tudi vrednosti gozdarskih storitev (za 9 odstotkov) ter potrošene energije (za 1 odstotek).

Zaposlenost nekoliko nižja

V letu 2017 je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih 7.232 zaposlenih ali 3 odstotke manj kot v letu 2016. Med temi so bili najštevilčnejši samozaposleni, bilo jih je 5.860, ali nekoliko manj kot v prejšnjem letu. Poleg samozaposlenih je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih še 1.371 plačanih delavcev, kar je bilo 12 odstotkov manj kot leta 2016, so še sporočili iz pri Statističnem uradu.