Reorganizacija centrov za socialno delo se je že začela, novosti pa bodo zaživele naslednje leto. V Sloveniji imamo 62 centrov za socialno delo, ki tudi z reorganizacijo ostajajo. Novost je, da bodo delali tudi popoldne.


Ustanovilo se bo 16 območnih centrov, ki bodo prevzeli pravne, finančne in računovodske zadeve za vse centre v regiji, načrtujejo pa tudi centralno enoto, ki naj bi skrbela za razvoj stroke. Z letom 2019 ne bo treba več oddajati vlog za otroški dodatek, državno štipendijo ter subvencijo vrtca, malice in kosila, saj bodo centri sami izdajali informativne izračune. 

Obstoječe enote centrov za socialno delo se bodo bolj osredotočile na delo z ljudmi na terenu.

Gre za zelo obsežen projekt, ki predvideva prenos kadrov in administracije. Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo, za katero so bile pravne podlage sprejete že lansko leto, zaživeli 1. oktobra. »Nova organizacijska struktura bo vzpostavila na ravni območja, splošno službo, skupno strokovno službo, hkrati pa tudi službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. S tem ko bo vzpostavljenih 16 pravnih subjektov, namesto 62 sedanjih 62 bo na ravni vsakega območja prišlo do poenotenih praks – tako pri strokovnem delo kot tudi pri upravnem postopku, pri upravnem odločanju,« je povedala Špela Isop, namestnica direktorja Direktorata za socialne zadeve.

Služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev bo vodila postopke o pravicah iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, znižanje plačila za programe vrtcev, državna štipendija, dodatna subvencija malice za učence in dijake in subvencija kosila za učence. »Hkrati z reorganizacijo se uvaja tudi avtomatični informativni izračun. Ta bo pa pri letnih pravicah iz javnih sredstev – to je otroški dodatek, subvencija vrtca, subvencija malice in kosila, pa tudi državna štipendija in ta avtomatični izračun bo podoben sedanjemu davčnemu informativnem izračunu. Strokovni delavci bodo razbremenjeni administrativnega dela in jim bo to omogočilo več časa za delo s strankami,« je dodala Isopova.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Kopač Mrakova je že imenovala delovne skupine za izvedbo reorganizacije, ki jo sestavljajo direktorji centrov za socialno delo. Le-ti morajo za obdobje naslednjih petih let narediti načrt novih zaposlitev. »Pozvali smo jih, da pripravijo načrt zaposlitev za obdobje naslednjih 5 let, tako da se na vsakem območju novih centrov za socialno delo identificira, kateri so tisti kadri, ki jih nujno potrebujejo in na podlagi teh podatkov bomo na ministrstvu pripravili načrt zaposlitev za območje cele Slovenije,« je še zaključila Isopova.

Kljub spremembah, pa bodo v enotah še naprej odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in v nekaterih primerih o otroškem dodatku.

Več v prispevku:

Nika Haddad